Program výuky

Výuka zohledňuje současné nároky kladené na vzdělání a napomáhá zvládnutí klíčových kompetencí a osvojení funkčních gramotností, tedy znalostí, schopností, dovedností a postojů pro úspěšný budoucí život.

Naším cílem je, aby si žáci osvojili kladný a aktivní přístupu k učení a celoživotnímu vzdělávání.

Od školního roku 2022/2023 výuka probíhá ve většině ročníků podle nového školního vzdělávacího programu „Škola pro život“, pouze žáci devátého ročníku v daném roce dokončí své vzdělávání podle dosavadního ŠVP "Učíme se pro život".

Na prvním stupni je pozornost věnována základům a dalšímu rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti. Čtení s porozuměním, psaní a počítání doplňuje prvouka, na kterou od čtvrtého ročníku navazuje přírodověda a vlastivěda. Angličtině se vyučuje od 3. ročníku. Informatika je nově zařazena od 4. ročníku. V průběhu celého 1. stupně probíhá výuka výchov – tělesné, hudební, výtvarné a praktických činností.

Na druhém stupni je největší změnou výuka podle jednotného učebního plánu ve všech třídách. Žáci tak budou moci pokračovat ve vzdělávání v třídních kolektivech utvářených již na 1. stupni.

I nadále se žáci budou v souladu s tradicí školy věnovat ve zvýšené míře matematice a přírodovědným předmětům. Matematika bude v rozvrhu zastoupena pěti hodinami včetně dělené hodiny, která na jedné straně umožní procvičovat a upevňovat učivo, na straně druhé rozvíjet matematické vlohy a nadání. Zvýšené časové dotaci se těší i výuka přírodovědných předmětů – fyziky, přírodopisu a chemie, které jsou v 7. a 8. ročníku doplněny pravidelnými laboratorními pracemi pro ověřování teoretických znalostí pozorováním, měřením a pokusy. Výhodu pro tuto vzdělávací oblast tvoří vybavení odborných učeben včetně moderní chemické laboratoře.

Od 7. do 9. ročníku doplňuje jazykové vzdělávání výuka dalšího cizího jazyka.

Rozvoji manuálních dovedností a zručnosti žáků se věnují v 6. a v 7. ročníku praktické činnosti, zajímavá práce v moderně vybavené dílně nebo cvičné kuchyňce.

Od školního roku 2022 /2023 uplatňujeme ve výuce novou koncepci informatiky. Ta klade důraz na rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení, na algoritmizaci, robotiku, kódování, programování. Informatika je zařazena do učebního plánu od 4. do 9. ročníku po jedné vyučovací hodině. Aplikační část současného obsahu informatiky, zvládání a využívání běžných programů, převezmou částečně jiné předměty.

Podporujeme pohyb a zlepšování fyzické kondice žáků. V 5. ročníku nabízíme sportovní hry jako volitelný předmět. Zajišťujeme výuku plavání, pořádáme turistické dny, učíme žáky bruslit, organizujeme lyžařské kurzy, sportovní dny. Zapojujeme žáky do plnění Odznaku všestrannosti.

Organizujeme zájmové kroužky. V nich se děti věnují rozvíjení svých zálib a svého talentu. Mají příležitost smysluplně využívat svůj volný čas.

Připravujeme žáky na účast ve vědomostních, uměleckých a sportovních soutěžích a olympiádách. Každoročně oceňujeme úspěšné reprezentanty školy.

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme podpůrná opatření.

Školní poradenské pracoviště poskytuje služby výchovných poradců, metodiků prevence, školního psychologa a školního speciálního pedagoga. Ti pomáhají žákům překonávat vzdělávací obtíže a výchovné problémy, řeší klima tříd, poskytují kariérní poradenství a další podporu. Jsou k dispozici žákům, pedagogickým pracovníkům i rodičům.

Vytvořeno 29.8.2021 22:39:42 - aktualizováno 8.1.2023 15:24:35 | přečteno 616x | Ing. David Sedláček