Matematické třídy

Dlouhá tradice vzdělávání v tzv. matematických třídách sahá až na počátek 80. let 20. století.

Od školního roku 2022-23 již matematické třídy vy výukovém plánu nenabízíme.

Cílem výuky je vzbudit v dětech zájem o přírodovědu a techniku, utvářet jejich vztah k matematice a exaktním vědám, motivovat je k dalšímu studiu těchto oborů. Připravit žáky k úspěšnému studiu na gymnáziích a středních školách.
Každoročně dosahují žáci těchto tříd výrazných úspěchů nejen ve vlastním vzdělávání, ale i při reprezentaci školy v olympiádách a soutěžích. Absolventi úspěšně pokračují ve studiu na středních školách, zvládají dobře nároky studia a neztrácejí se v konkurenci nových spolužáků.

Za tímto účelem rozvíjíme jejich:

  • logické myšlení
  • paměť
  • soutěživost a cílevědomost
  • odpovědnost i sebedůvěru
  • schopnost samostatně se učit
  • schopnost pracovat individuálně i v týmu
  • snahu hledat, navrhovat, prezentovat a obhajovat řešení
  • schopnost komunikovat v českém i cizím jazyce
  • dovednost využívat informační technologie

Ke splnění našich cílů používáme zajímavé výukové programy, moderní učební materiály a pomůcky, motivující způsoby vzdělávání, práci ve skupinách na pokusech a projektech, přednášky odborníků, návštěvy v zoo, exkurze, práci s výpočetní technikou, zapojení do soutěží (např. Přírodovědný a Matematický klokan, Pythagoriáda, Archimediáda, poznávání přírodnin, Ekomládě, chemický turnaj, předmětové olympiády, korespondenční soutěže, přírodovědné soutěže družstev).

Výuka probíhá v moderně vybavených multimediálních a počítačových učebnách s bohatými sbírkami tradičních i soudobých pomůcek.

Školní vzdělávací program "Učíme se pro život" v učebním plánu matematicko-přírodovědných tříd posiluje výuku matematiky, jejíž osnovy odpovídají rozsahem i hloubkou učiva víceletým gymnáziím. Součástí fyziky a chemie jsou díky vyšší hodinové dotaci praktická cvičení, během nichž si žáci vyzkouší získané teoretické poznatky při pokusech a měřeních s využitím laboratorní techniky. Zvýšená pozornost je věnována přírodopisu. Důležitou složkou učebního plánu je i výuka informatiky ve všech ročnících 2. stupně, aby žáci mohli používat moderní techniku k procvičování, získávání informací, zápisu a vyhodnocování výsledků vlastní práce, k tvorbě prezentací atp.

To vše klade na žáky vyšší nároky než v běžných třídách základních škol, proto zájemci o tuto třídu procházejí určitým výběrem.

Vytvořeno 23.7.2021 14:29:35 | přečteno 1584x | Ing. David Sedláček