Školní psycholog

Mgr. Bc. Lenka Mikesková, školní psycholožka

(PhDr. Monika Voleská, školní psycholožka, toho času na mateřské dovolené)

Konzultační hodiny:
 Budova A – školní poradenské pracoviště v přístavbě nad tělocvičnou
 (od hlavního vchodu do budovy vás dovedou zelené šipky, vchod je možný také ze zadní části budovy přes schodiště s výtahem)
 liché týdny: pondělí, úterý, středa
 sudé týdny: pondělí, úterý
 7:30 – 16:00 hodin
 Budova B - kancelář ZŘ
 (od hlavního vchodu do budovy vás dovedou červené šipky)
 dočasně nedostupné
 x
 v jiný termín po telefonické domluvě

Kontakt:
 • telefon: 731 748 380
 • e-mail: lenka.mikeskova@zsschsady.cz

Činnost školního psychologa na ZŠ Schulzovy sady

Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a z ročního plánu činnosti školního psychologa.

Psycholog může škole přinášet výhody, které jsou spojené s jeho činností. Je to odborník, který je přítomen přímo ve škole, zná tedy prostředí školy, její pracovníky i žáky. Je schopen řešit jednotlivé problémy přímo na místě a nemusí se k němu dlouze objednávat. Školní psycholog spolupracuje s pedagogickými pracovníky školy, ale také s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden, speciálně pedagogických center a dalšími odborníky a samozřejmě se samotnými rodiči a žáky. Poskytuje tak komplexní přístup a může reagovat na konkrétní požadavky a potřeby u každého případu individuálně.

Aby bylo možné naplnit všechny cíle, musí se školní psycholog s chodem školy a jednotlivými třídami blíže seznámit. K tomu slouží především náslechové hodiny. Každý žák, učitel i rodič má možnost oslovit psychologa také individuálně.

S čím se můžete a školní psycholožku obrátit?

Žáci:

 • Pokud se vám ve škole nedaří a nevíte si rady s tím, jak se zlepšit.
 • Dostali jste se do problémů kvůli svému chování a nevíte, jak z toho ven.
 • Chtěli byste poradit, jakou školu nebo jaké zaměření si vybrat po absolvování ZŠ.
 • Když vám nevyhovují vztahy ve třídě a nerozumíte si se spolužáky nebo učiteli.
 • Máte nějaké osobní problémy, se kterými potřebujete pomoc (rozvod rodičů, nemoc, strach, a podobně).

Rodiče (zákonní zástupci):

 • Chcete konzultovat otázky týkající se výchovy a vzdělávání.
 • Vaše dítě má výchovné problémy a vy nevíte, co s tím.
 • Pokud se Vaší dceři nebo Vašemu synovi náhle zhoršil prospěch a Vy potřebujete vědět, co se děje a jak to napravit.
 • Potřebujete pomoci s rodinnými problémy, které mají dopad na Vaše děti a jejich fungování ve škole.

Učitelé a vychovatelé:

 • Pokud chcete konzultovat výukové problémy žáků a možnosti jejich nápravy.
 • Když chcete pomoci s řešením výchovných problémů.
 • Objeví-li se ve Vaší třídě šikana nebo když chcete zlepšit klima třídy.
 • Máte pochybnosti o svém učebním stylu a chcete poradit s komunikací se žáky.
 • Pokud chcete podpořit při řešení osobních problémů.

... a samozřejmě i v jakýchkoli jiných případech.

Všechny konzultace jsou důvěrné. Školní psycholog je vázán mlčenlivostí a Etickým kodexem školních psychologů. Veškeré informace a osobní údaje jsou uchovávány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud se rozhodnete to vyzkoušet:

Na začátku školní docházky jsou rodiče požádáni o udělení Generálního souhlasu s činností školního psychologa. Díky podepsání tohoto dokumentu může školní psycholog provádět základní činnosti se žáky (besedy, semináře, anonymní ankety, mapování klimatu třídy apod.) a poskytnout úvodní konzultaci nebo krizovou intervenci dítěti, které tuto pomoc samo vyhledá. Generální souhlas není v žádném případě souhlas rodičů s opakovanou individuální prací psychologa s žákem. K tomu je potřeba individuální informovaný souhlas, který rodiče dostanou v případě, že jejich dítě nebo oni sami mají zájem o individuální spolupráci.

V případě jakýchkoli dalších dotazů kontaktujte školní psycholožku PhDr. Moniku Voleskou.

Standardní činnosti školního psychologa

I. Diagnostika, depistáž:

 1. Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.
 2. Depistáž žáků se specifickými poruchami učení a chování a žáků mimořádně nadaných.
 3. Zjišťování sociálního klimatu ve třídách.
 4. Screening, ankety, dotazníky ve škole.
II. Konzultační, poradenské a intervenční práce:
 1. Péče o integrované žáky (pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu, vedení).
 2. Individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení).
 3. Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.
 4. Prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.).
 5. Kariérové poradenství u žáků.
 6. Techniky a hygiena učení (pro žáky).
 7. Skupinová a komunitní práce s žáky.
 8. Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
 9. Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
 10. Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.
 11. Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí.
 12. Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.
III. Metodická práce a vzdělávací činnost:
 1. Participace na přípravě programu zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.
 2. Metodická pomoc třídním učitelům.
 3. Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky (konzultace a metodické vedení).
 4. Účast na pracovních poradách školy.
 5. Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé).
 6. Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.
 7. Metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu.
 8. Besedy a osvěta (zákonným zástupcům).
 9. Prezentační a informační činnost.
 10. Participace na přípravě přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole.

Vytvořeno 11.8.2021 10:44:57 - aktualizováno 4.10.2022 23:05:22 | přečteno 774x | Ing. David Sedláček