Rodičům budoucích prvňáčků

Zahájení povinné školní docházky je významným okamžikem nejenom v životě dítěte, ale i celé jeho rodiny – dítě se stává školákem. Prvním krokem ke vstupu do školy je zápis dětí do první třídy. Vzhledem k epidemiologické situaci zápis proběhne korespondenčně.

Poradenské pracovnice školy připravily seriál pro rodiče předškoláků. Ti každoročně řeší, co by jejich děti měly zvládnout před nástupem do školy.

Pokud máte doma předškoláka, chcete mu pomoci, aby zvládl vstup do školy bez potíží a nejste si jisti, co všechno by zvládat měl, pak je to právě pro vás. Připravený seriál ZE ŠKOLKY DO ŠKOLY přichází s jednoduchými tipy, jak v rámci každodenních činností potrénovat důležité dovednosti, které by měly děti při nástupu do školy umět. Jednotlivé díly najdete od ledna na webových stránkách školy v sekci Seriál Ze školky do školy.

1. Zápis dětí do 1. třídy

 • od 1. dubna do 15. dubna 2021 bez osobní přítomnosti dětí i zákonných zástupců

2. Informace k zápisu

Povinný zápis se týká dětí, narozených v období od 1. září 2014 do 31. srpna 2015, a dětí, které měly v předešlém školním roce odloženou povinnou školní docházku.

Do prvního ročníku základní školy mohou být zapsány, v souladu se školským zákonem, také děti narozené od 1. září 2015 do 30. června 2016, pokud budou tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jejich zákonný zástupce. U všech dětí narozených v tomto období je podmínkou přijetí doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. U dětí narozených v období 1. ledna - 30. června 2016 je nutno navíc zároveň doložit i doporučující vyjádření odborného lékaře.

Děti budou přijímány do škol v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Dvůr Králové nad Labem o stanovení školských obvodů spádových základních škol zřízených městem Dvůr Králové nad Labem. Na základě smluv o společných školských obvodech také z obcí Kuks, Stanovice, Libotov, Vlčkovice v Podkrkonoší, Doubravice a Choustníkovo Hradiště.

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. ZŠ Schulzovy sady přijme žáky i z jiných školských obvodů a okolních obcí do naplnění kapacity prvních tříd.

Kapacita: vzhledem k prostorovým a organizačním možnostem škola přijme maximálně 100 žáků do tříd prvního ročníku a otevře dle počtu přijatých žáků maximálně 4 první třídy.

V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

Kritéria přijetí

 • Přednostně budou přijímáni žáci
  • s místem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu v příslušném školském obvodu (stanoveném obecně závaznou vyhláškou obce č. 5/2017 a dle dohod o společném školském obvodu),
 • V případě zájmu překračujícím plánovanou kapacitu
  • budou žáci nesplňující podmínky dle bodu 1) přijímáni dle následujících kritérií:
   • děti mající sourozence, který je ve školním roce 2020/21 žákem naší školy
   • ostatní

Pro naplnění daného kritéria jsou rozhodné informace uvedené žadatelem (zákonným zástupcem) o přijetí. Děti budou přijímány postupně podle jednotlivých kritérií. Nejdříve se přijímají děti dle kritéria 1., poté dle kritéria 2. a), dále dle kritéria 2. b). V případě, že v jednom kritériu nebude v možnostech školy přijmout všechny žáky, kteří dané kritérium splňují, bude provedeno losování. K losování dojde ze všech dětí splňující dané kritérium. Losování provede člen školské rady (jmenovaný za zřizovatele) za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, které byla přidělena dětem při zápisu.

3. Doklady

Na přípravnou schůzku v červnu 2021 rodiče přinesou RODNÝ LIST dítěte a OBČANSKÝ PRŮKAZ zákonného zástupce.

4. Odklad povinné školní docházky

V souladu s § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce písemně požádat v době zápisu dítěte k povinné školní docházce o odklad povinné školní docházky (dále jen "žádost o odklad"). Ředitel odloží začátek povinné školní docházky v případě, že je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, nebo speciálně pedagogického centra), a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 • žádost o odklad lze podat pouze v období od 1. dubna do 30. dubna
 • podklady pro vydání rozhodnutí o odkladu lze dodat i po tomto termínu

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce (1. – 30. 4. 2021), odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, nebo speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Formulář žádosti bude k dispozici v místě zápisu. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

V případě, že žádost nemá předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, pomůže škola žadateli nedostatky odstranit na místě nebo jej vyzve k jejich odstranění, poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě; současně správní řízení přeruší.

5. Postup podání žádosti

 1. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. (usiluje o přijetí)
 2. Zákonný zástupce podá pouze žádost o odklad a předloží příslušné podklady. (obě potřebná doporučení odkladu)
 3. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí a zároveň žádost o odklad a nepředloží příslušné podklady (doporučení). Škola o odkladu rozhodne až po jejich doplnění a zároveň zastaví řízení o přijetí.

6. Desatero budoucího školáka aneb co by mělo dítě znát, než půjde do školy

7. Školní zralost dítěte

Dítě, které nastupuje do 1. třídy základní školy, by mělo být pro školu zralé a připravené. Mělo by se dokázat bez velkých potíží a trápení vypořádat se změnou prostředí a lidí kolem sebe, způsobem zaměstnání, kdy mu místo her začíná organizované učení. Od dítěte to vyžaduje soustředění a snahu o výsledek (výsledek se hodnotí a kontroluje). Také se mění role dítěte, stává se žákem a to s sebou přináší větší disciplinovanost a nutnost podřídit se v kolektivu většině. Musí se naučit odříct zábavu, pamatovat si a plnit úkoly a řádně si připravovat věci do školy.

Posouzení školní zralosti může být někdy obtížné, v takových případech je vhodnější ponechat rozhodnutí na pedagogicko–psychologické poradně. Pro vaše děti bude vstup do první třídy úspěšný a snadnější, pokud budete vědět, jak má být připraveno - viz (? ze školky do školy?)

8. Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Přípravné schůzky zákonných zástupců budoucích prvňáčků se uskuteční podle situace prezenčně nebo on-line dne 22. 6. od 16:00 hodin.

Pozvánku s konkrétním datem obdrží rodiče poštou v polovině června.

9. Další zajímavé odkazy

10. Kontakt na školské poradenské zařízení

Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje

Pracoviště TRUTNOV, Horská 5, 541 01 Trutnov
(pouze pedagogicko-psychologická poradna)
Telefon: 499 813 080, 605 448 327
E–mail: info@ppptrutnov.cz
Web: www.poradenstvikhk.cz/ppp/ppp-trutnov/

Speciální pedagogické centrum

Na Struze 8, 541 01 Trutnov
Telefon: 731 582 421
E-mail: spc.tu@centrum.cz
Web: www.msspctu.cz/spc
Datová schránka: tvwgi6h


Vytvořeno 23.7.2021 15:00:57 | přečteno 62x | Ing. David Sedláček