Rodičům budoucích prvňáčků

Přípravná schůzka s rodiči bude 16. 6. 2023 od 16 hodin vždy ve třídách budoucích třídních učitelů. Informace byly doručeny poštou/mailem.

ikona souboruOznámení rozhodnutí ředitele školy o přijetí žáků k povinné školní docházce pro školní rok 2023/2024
platné k 3. 5. 2023

Zahájení povinné školní docházky je významným okamžikem nejenom v životě dítěte, ale i celé jeho rodiny – dítě se stává školákem. Prvním krokem ke vstupu do školy je zápis dětí do první třídy.

1. Zápis dětí do 1. třídy

 • Zápis se uskuteční v úterý 4. dubna od 12:00 do 18:00 hodin a ve středu 5. dubna 2023 od 13:00 do 17:00 hodin za osobní přítomnosti dětí i zákonných zástupců.
 • Rodiče mají do 31. 3. 2023 možnost vybrat si nejvhodnější čas zápisu prostřednictvím rezervačního systému, který škola spustila 1. března v systému Office365 Bookings.
  bookings napis, obrázek se otevře v novém okně
 • Zapsáni budou i všichni zájemci bez rezervace.
 • Zápis se koná v budově ředitelství (budova A, Školní 1235), v přízemí.
 • Dítě k zápisu doprovází jeho zákonný zástupce, který je po celou dobu zápisu přítomen.
2223 zapis plakat, obrázek se otevře v novém okně 2223 zsds plakat, obrázek se otevře v novém okně2223 zapis procknam, obrázek se otevře v novém okně

Poradenské pracovnice školy připravily seriál pro rodiče předškoláků. Ti každoročně řeší, co by jejich děti měly zvládnout před nástupem do školy. Pokud máte doma předškoláka, chcete mu pomoci, aby zvládl vstup do školy bez potíží a nejste si jisti, co všechno by zvládat měl, pak je to právě pro vás. Připravený seriál ZE ŠKOLKY DO ŠKOLY přichází s jednoduchými tipy, jak v rámci každodenních činností potrénovat důležité dovednosti, které by měly děti při nástupu do školy umět. Všechny díly seriálu jsou k dispozici na portálu Královédvorsko.cz.

2. Ze školky do školy pohádkovou cestou

Na tuto výpravu se mohou vydat předškoláci se svými rodiči během tří čtvrtečních odpolední od 16 hodin: 23. února, 2. března a 16. března.

Pedagogové 1. stupně pro ně připravili zážitková setkání se školou, ve kterých si budoucí prvňáčci pohrají s písmeny i pohádkovými příběhy, zazpívají si, zkusí počítat i zvládnout překážkovou dráhu. Seznámí se s prostředím školy i třídy, setkají se s budoucími spolužáky, poznají učitelky a učitele.

Mnohé děti ukážou svým rodičům místa, která již samy poznaly při návštěvách mateřských škol v 1. třídách konaných v únoru.


3. Průběh zápisu

Při zápisu obdrží zákonný zástupce dítěte registrační číslo, pod nímž bude dítě evidováno během zápisu do 1. třídy. Do 30 dní od konání zápisu do 1. třídy (nejpozději do 5. května 2023) bude dle školského zákona, §183 odst. 2 oznámeno rozhodnutí ve věci žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání. Oznámení rozhodnutí o přijetí bude provedeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Zápis k povinné školní docházce je složen z formální části a rovněž z rozhovoru a dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce za pomoci pracovníka školy požádá písemně o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky.

V rámci neformálních aktivit s dítětem pedagog orientačně zjistí úroveň jeho připravenosti pro plnění povinné školní docházky. Rozhovor pedagogického pracovníka s dítětem bude trvat nejvýše 20 minut.

4. Informace k zápisu

Povinný zápis se týká dětí, narozených v období od 1. září 2016 do 31. srpna 2017, a dětí, které měly v předešlém školním roce odloženou povinnou školní docházku.

Do prvního ročníku základní školy mohou být zapsány, v souladu se školským zákonem, také děti narozené od 1. září 2017 do 30. června 2018, pokud budou tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jejich zákonný zástupce. U všech dětí narozených v tomto období je podmínkou přijetí doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. U dětí narozených v období 1. ledna - 30. června 2018 je nutno navíc zároveň doložit i doporučující vyjádření odborného lékaře.

Děti budou přijímány do škol v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Dvůr Králové nad Labem o stanovení školských obvodů spádových základních škol zřízených městem Dvůr Králové nad Labem.

Na základě smluv o společných školských obvodech také z obcí Kuks, Stanovice, Libotov, Vlčkovice v Podkrkonoší, Doubravice a Choustníkovo Hradiště.

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.

ZŠ Schulzovy sady přijme žáky i z jiných školských obvodů a okolních obcí do naplnění kapacity prvních tříd.

Kapacita: vzhledem k prostorovým a organizačním možnostem škola přijme maximálně 100 žáků do tříd prvního ročníku a otevře dle počtu přijatých žáků maximálně 4 první třídy.

V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními vyššího stupně bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

Kritéria přijetí

 • Přednostně budou přijímáni žáci
  • s místem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu v příslušném školském obvodu (stanoveném obecně závaznou vyhláškou obce č. 6/2020 a dle dohod o společném školském obvodu),
 • V případě zájmu překračujícím plánovanou kapacitu
  • budou žáci nesplňující podmínky dle bodu 1) přijímáni dle následujících kritérií:
   • děti mající sourozence, který je ve školním roce 2022/23 žákem naší školy
   • ostatní

Pro naplnění daného kritéria jsou rozhodné informace uvedené žadatelem (zákonným zástupcem) o přijetí. Děti budou přijímány postupně podle jednotlivých kritérií. Nejdříve se přijímají děti dle kritéria 1., poté dle kritéria 2. a), dále dle kritéria 2. b). V případě, že v jednom kritériu nebude v možnostech školy přijmout všechny žáky, kteří dané kritérium splňují, bude provedeno losování. K losování dojde ze všech dětí splňujících dané kritérium. Losování provede člen školské rady (jmenovaný za zřizovatele) za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu.

Poučení: Zákonný zástupce, žadatel o přijetí, má právo v průběhu správního řízení po předchozí domluvě nahlédnout do spisu, který je veden o jeho dítěti, a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

5. Doklady

Spolu s dítětem se k zápisu dostaví jeho zákonný zástupce, který předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Zápis je společný pro všechny děti, tedy i pro cizince včetně dětí s dočasnou ochranou. Jejich zákonný zástupce předloží doklad totožnosti, vízum, rodný list dítěte a doklad o místu pobytu (bydlišti v ČR).

6. Odklad povinné školní docházky

V souladu s § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce písemně požádat v době zápisu dítěte k povinné školní docházce o odklad povinné školní docházky (dále jen "žádost o odklad"). Ředitel odloží začátek povinné školní docházky v případě, že je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, nebo speciálně pedagogického centra), a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 • žádost o odklad lze podat pouze v období od 1. dubna do 30. dubna
 • podklady pro vydání rozhodnutí o odkladu lze dodat i po tomto termínu

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce (1. – 30. 4. 2023), odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, nebo speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Formulář žádosti bude k dispozici v místě zápisu. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

V případě, že žádost nemá předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, pomůže škola žadateli nedostatky odstranit na místě nebo jej vyzve k jejich odstranění, poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě; současně správní řízení přeruší.

7. Postup podání žádosti

 1. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. (usiluje o přijetí)
 2. Zákonný zástupce podá pouze žádost o odklad a předloží příslušné podklady. (obě potřebná doporučení odkladu)
 3. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí a zároveň žádost o odklad a nepředloží příslušné podklady (doporučení). Škola o odkladu rozhodne až po jejich doplnění a zároveň zastaví řízení o přijetí.

8. Desatero budoucího školáka aneb co by mělo dítě znát, než půjde do školy

9. Školní zralost dítěte

Dítě, které nastupuje do 1. třídy základní školy, by mělo být pro školu zralé a připravené. Mělo by se dokázat bez velkých potíží a trápení vypořádat se změnou prostředí a lidí kolem sebe, způsobem zaměstnání, kdy mu místo her začíná organizované učení. Od dítěte to vyžaduje soustředění a snahu o výsledek (výsledek se hodnotí a kontroluje). Také se mění role dítěte, stává se žákem a to s sebou přináší větší disciplinovanost a nutnost podřídit se v kolektivu většině. Musí se naučit odříct zábavu, pamatovat si a plnit úkoly a řádně si připravovat věci do školy.

Posouzení školní zralosti může být někdy obtížné, v takových případech je vhodnější ponechat rozhodnutí na pedagogicko–psychologické poradně. Pro vaše děti bude vstup do první třídy úspěšný a snadnější, pokud budete vědět, jak má být připraveno - viz seriál Ze školky do školy

10. Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Přípravné schůzky zákonných zástupců budoucích prvňáčků se uskuteční podle situace prezenčně v úterý 6. 6. 2023 od 16:00 hodin.

Pozvánku s konkrétním datem obdrží rodiče e-mailem během května.

11. Další zajímavé odkazy

12. Kontakt na školské poradenské zařízení

Pedagogicko-psychologická poradna Trutnov

Lípová 223, 541 01 Trutnov
Telefon: 499 813 080, 605 448 327
E–mail:
info@ppptrutnov.cz
ID datové schránky: 2e2qmb9
Web:
www.poradenstvikhk.cz/ppp/ppp-trutnov/

Speciální pedagogické centrum

Lípová 8, 541 01 Trutnov
Telefon: 731 582 421
E-mail:
spc.tu@centrum.cz
Datová schránka: tvwgi6h

Web:
Speciálně pedagogické centrum (msspctu.cz)Vytvořeno 16.2.2023 14:43:06 - aktualizováno 3.5.2023 15:05:48 | přečteno 7447x | Ing. David Sedláček