ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

Vážení rodiče, děkujeme Vám za důvěru projevenou naší škole.
O zařazení přijatých žáků do jednotlivých tříd Vás budeme informovat písemně během května v pozvánce na přípravnou schůzku, která se uskuteční v pondělí 6. 6. 2016 od 16.00 hodin.

Mgr. Ivan Jugl, ředitel školy


RODIČŮM BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Zahájení povinné školní docházky je významným okamžikem nejenom v životě dítěte, ale i celé jeho rodiny – dítě se stává školákem. Prvním krokem ke vstupu do školy je zápis dětí do první třídy, při kterém se zjišťuje jejich školní zralost.


1. Zápis dětí do 1. třídy

  • STŘEDA 10. 2. 2016 od 12 do 18 hodin
  • ČTVRTEK 11. 2. 2016 od 12 do 16 hodin

Informace o zápisu na školní rok 2016/17

Informace o zápisu na školní rok 2016/17

.. letáček k vytisknutí


Zápis se koná v budově ředitelství školy (budova A) v přízemí.
Dítě k zápisu doprovází jeho zákonný zástupce, který je po celou dobu zápisu přítomen.

2. Dny otevřených dveří

Konají se ve dnech 13. a 14. 1. 2016. Vždy od 8 do 17 hodin.

3. V kolika letech chodí dítě k zápisu?

Povinný zápis se týká dětí narozených v období od 01.09.2009 do 31.08.2010 a dětí, které měly v předešlém školním roce odloženou povinnou školní docházku. Do prvního ročníku základní školy mohou být zapsány, v souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, i děti narozené od 01.09.2010 do 30.06.2011, pokud budou tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jejich zákonný zástupce. U všech dětí narozených v tomto období je podmínkou přijetí doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, navíc u dětí narozených v období od 01.01.2011 do 30.06.2011 je nutno zároveň doložit i doporučující vyjádření odborného lékaře.

4. Co potřebujeme k zápisu?

K zápisu je nutné přinést: rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

5. Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky podle § 37 odst. 1 školského zákona o jeden školní rok. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

K zápisu je nutné se dostavit s dítětem i v případě, že rodiče budou žádat o odklad.

K zápisu je nutné se dostavit i s dítětem, které již odklad mělo a u zápisu bylo v loňském roce.

6. Desatero budoucího školáka aneb co by mělo dítě znát, než půjde do školy

7. Školní zralost dítěte

Dítě, které nastupuje do 1. třídy základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené. Mělo by se dokázat bez velkých potíží a trápení vypořádat se změnou prostředí a lidí kolem sebe, způsobem zaměstnání, kdy mu místo her začíná organizované učení. Od dítěte to vyžaduje soustředění a snahu o výsledek (výsledek se hodnotí a kontroluje). Také se mění role dítěte, stává se žákem a to s sebou přináší větší disciplinovanost a nutnost podřídit se v kolektivu většině. Musí se naučit odříct zábavu, pamatovat si a plnit úkoly a řádně si připravovat věci do školy.
Posouzení školní zralosti může být někdy obtížné, v takových případech je vhodnější ponechat rozhodnutí na pedagogicko – psychologické poradně. Pro vaše děti bude vstup do první třídy úspěšný a snadnější, pokud budete vědět, jak má být připraveno – viz naše Desatero.

8. Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Rodiče zapsaných žáků do prvních tříd budou v průběhu května písemně informováni o konání první schůzky. Setkají se zde s budoucí třídní učitelkou svého dítěte, budou seznámeni s organizací tříd, provozem školní družiny, školní jídelny, bude jim předán seznam pomůcek, které budou prvňáčkové potřebovat.

9. Další zajímavé odkazy.

Královedvorsko.cz - ZŠ Schulzovy sady